โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

การจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยจำเป็นต้องมีรูปแบบหรือแนวทาง
การจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของบุคคลรอบตัวที่ใกล้ชิดกับเด็ก ในการช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงวัย รวมทั้งช่วยให้การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยนโยบายและแผนด้านการศึกษาของประเทศ และสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
ได้ดำเนินโครงการวิจัย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย
โดยคาดหวังว่ารูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด รวมถึงครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ใช้ประโยชน์ อันจะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566).โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย. สืบค้น 22 เมษายน 2566, จาก https://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/2007