รายงานการศึกษา แนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย

การผลิตและการพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นบุคลากรด้านการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองคุณภาพของชาติ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยที่มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ทั้งของประเทศไทยและมาตรฐานสากล รวมถึงยกระดับศักยภาพของครู
และนักศึกษาครูให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยที่รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย ระดับพื้นที่ และระดับสถานศึกษา ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
การผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยไทยมืออาชีพ

ด้วยเหตุนี้สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตได้ทำการศึกษาสภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อวิเคราะห์สภาพการผลิตและพัฒนาครูในหลากหลายมิติของสถาบันการศึกษาซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค เช่น หลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน และปัจจัย
สู่ความสำเร็จ สิ่งสนับสนุน ซึ่งผลการวิจัยได้นำไปสู่การกำหนดแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ