เด็กโตนอกบ้าน…ในสถานฯที่ไม่มีใครมองเห็นการศึกษาครั้งใหม่เรื่องเด็กในสถานรองรับในประเทศไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลการศึกษาครั้งใหม่นี้เผยให้เห็นว่าเด็กกว่า 120,000 คนในประเทศไทยเติบโตขึ้นในสถานรองรับ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความยากจนและความต้องการ
เข้าถึงการศึกษา และมีเด็กถึงร้อยละ 90 ที่มีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนคอยดูแล แม้ว่าการดูแลในสถานรองรับอาจเหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่มักถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ สติปัญญา และจิตใจของเด็ก สิ่งที่น่ากังวลคือกว่าร้อยละ 50 ของสถานรองรับเด็กเอกชนไม่ได้จดทะเบียน
และไม่ได้รับการกำกับดูแลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นขอบเขตของปัญหา ความเสี่ยง
และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นแนวทางแก้ไขเพื่อประโยชน์ของเด็กที่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยง แม้ประเทศไทยจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
การเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก พ.ศ. 2565 แต่จำเป็นต้องมีกลไกในการนำแผนปฏิบัติการนี้ไปสู่การปฏิบัติจริง

เอกสารอ้างอิง

ยูนิเซฟประเทศไทย. (2566). เด็กโตนอกบ้าน…ในสถานฯที่ไม่มีใครมองเห็น. สืบค้น 28 พฤษภาคม 2566, จาก https://shorturl.asia/YJlPx