รายงานการศึกษาสภาวการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562 ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาสภาวการณ์
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ผลของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในประเทศไทย ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และโอกาสการเข้าถึง รวมถึง
แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในอนาคต ครอบคลุมในทุกมิติ
ตั้งแต่การดูแลด้านสาธารณสุข สุขอนามัย โภชนาการการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานทุกสังกัด
ที่มีภารกิจในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อันจะเป็นข้อมูล
เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย แผน มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ
การดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). รายงานการศึกษาสภาวการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย. สืบค้น 17 มิถุนายน 2566, จาก http://www.onec.go.th/th.php/boo/BookView/1758