รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพและผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และเปรียบเทียบการจัด
การศึกษาปฐมวัยของไทยกับ 4 ประเทศดังกล่าว รวมทั้งนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในยุค 4.0 เพื่อจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานทุกสังกัดที่มีภารกิจในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลองค์ความรู้ รวมถึงรูปแบบแนวทางที่ดีในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ต่างประเทศไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามบริบทของตนได้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์. สืบค้น 17 มิถุนายน 2566, จาก  http://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/1760