การศึกษาและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของเด็กปฐมวัย

รายงานผลการดำเนินงาน “การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย” ฉบับนี้  ได้ทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีการจัดเก็บจริงของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยชี้ให้เห็นถึง
ความสำคัญจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการใช้ร่วมกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลในการให้บริการทางด้านการศึกษาในด้าน
สาธารณสุข ด้านพัฒนาการของเด็ก และด้านสังคม ด้วยเลขประจำตัว 13 หลัก
รวมถึงข้อเสนอแนวทางในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล ครอบคลุมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน (ด้านทักษะ ด้านคุณภาพ ด้านสมรรถนะ และด้านความเสี่ยง)
ในอนาคต ทั้งนี้ หากฐานข้อมูลเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน ตอบสนองการให้บริการ
การปฏิบัติงานการตัดสินใจ จะสามารถติดตาม ช่วยเหลือเด็กช่วงปฐมวัยตั้งแต่
แรกเกิดจนถึง 6 ปี นำไปสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

เอกสารอ้างอิง

สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). การศึกษาและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของเด็กปฐมวัย. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566, จาก https://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/1535

_________________. (2560). การศึกษาและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของเด็กปฐมวัย. นนทบุรี: ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด.