รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด และถอดบทเรียนการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการปฏิบัติที่ดี และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป