จากธรรมชาติสู่ห้องเรียน : ดินกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีคุณค่ามากมาย เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม สามารถนำมาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างหลากหลายรูปแบบ คือ ทรัพยากรดิน ซึ่งดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ง่ายและเหมาะกับการนำมาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางในการนำดินมาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างเหมาะสม  ในบทความนี้ได้กล่าวถึงความหมายของดิน ความสำคัญของดินต่อเด็กปฐมวัย คุณสมบัติของดินประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้ดินในกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย และประโยชน์ของกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยบนพื้นฐานของขอบข่ายกิจกรรมประจำวันที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เอกสารอ้างอิง

  • ชนารดี พรมทอง และคณะ. (2564). จากธรรมชาติสู่ห้องเรียน : ดินกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย. The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 1(4), 43 – 56.