อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีกรอบคิดยึดติดเติบโต (How to Raise Young Children to have a Growth Mindset)

ในปัจจุบันผู้ที่มีกรอบคิดยึดติดเติบโตมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงมากกว่า ผู้ที่มีกรอบคิดยึดติดฝังแน่นซึ่งการมีกรอบคิดยึดติดเติบโตนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูคือ พ่อแม่
ผู้ปกครอง คุณครู จะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กให้มีกรอบคิดยึดติดเติบโต เพราะเด็กเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาประเทศ บทความนี้มุ่งนําเสนอแนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีกรอบคิดยึดติดเติบโตซึ่งจะมีผลต่อลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต โดยแนวทางที่ได้นําเสนอสามารถทำได้ผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดกิจกรรมแก่เด็ก หากเด็กมีกรอบคิดยึดติดเติบโตแล้วจะส่งผลให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จในชีวิต

เอกสารอ้างอิง

ฉันชนก ศิลารักษ์ และคณะ. (2565). อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีกรอบคิดยึดติดเติบโต (How to Raise Young Children to have a Growth Mindset). สืบค้น 6 สิงหาคม 2566, จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/The_New_Viridian/article/view/255051