สะเต็มศึกษากับการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กระดับปฐมวัย

บทคัดย่อ

ธรรมชาติของเด็กในช่วงปฐมวัยมีความสนใจใคร่รู้ ช่างสังเกต สำรวจ กระตือรือร้นในการตั้งคำถามและหาคำตอบ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชอบเล่น ลองผิด ลองถูก และทดสอบนำสิ่งต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกันและแยกออกจากกัน ชอบสร้างสรรค์ และช่างเจรจา เป็นช่วงวัยแห่งการเปิดรับการเรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสัมผัส เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งลักษณะเหล่านี้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สร้างประสบการณ์ผ่านการลงมือทำ เพื่อสำรวจตรวจสอบ แก้ปัญหา และสื่อสารร่วมกับผู้อื่น

เอกสารอ้างอิง

  • แคทลียา จักขุจันทร์. (2565). สะเต็มศึกษากับการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กระดับปฐมวัย. นิตยสาร สสวท., 50(237), 10-16.