S-IPADS Plus : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยแนวใหม่

บทคัดย่อ

S-IPADS Plus เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยแนวใหม่ ที่โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่

 1. เตรียมความพร้อมด้วยเสียงเพลง นิทาน หรือเรื่องเล่า (S – Song หรือ Story)
 2. สร้างแรงจูงใจ (I – Inspiration)
 3. แผนการทดลองตามขั้นตอน (P – Plan)
 4. กิจกรรมการทดลองปฏิบัติการและการทำของเล่นวิทยาศาสตร์ (A – Activity)
 5. การบันทึกสิ่งที่สังเกต (D – Document)
 6. ทบทวน ทำซ้ำ สังเกตมีเพลงประกอบ (S – Song Discovering Song)

ตลอดจนได้นำเอาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ P.O.E ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมาผสมผสาน จึงทำให้เกิดคำว่า Plus จากการสังเกตพฤติกรรม และการเผยแพร่รูปแบบดังกล่าวสู่ครูจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา พบว่า

 1. เด็กมีความสนุกสนานจากนิทานและเรื่องเล่า ได้ทดลองปฏิบัติจริง มีการบันทึกผล ได้ทำซ้ำ ได้ฝึกสังเกต พร้อมฟังเพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสิ่งที่เห็น ได้ฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขณะปฏิบัติการทดลอง เน้นทักษะ P.O.E
 2. ครูมีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 3. ครูได้พัฒนาการสอนภาษาควบคู่กับการสอนวิทยาศาสตร์
 4. ครูได้นำรูปแบบ S – IPADS Plus ไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และกรอบสาระการเรียนรู้และกิจกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 5. ครูได้ตระหนักในการใช้กิจกรรมการปฏิบัติการทดลองเพื่อสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

 • จุฬินฑิพา นพคุณ และอรวรรณ ชนะพลไกร. (2564). S-IPADS Plus : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยแนวใหม่. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, 3 (2), 43-54.
 • ศศิธร วัฒนกุล. (2563). แนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามแนวคิดทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย. Journal of Information and Learning, 32(3), 54-66.