‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. ‘ตรีนุช เทียนทอง’ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมสานต่อโครงการสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม เสนอรูปแบบการทำงาน “TRUST” สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับสังคม พร้อมแถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ https://moe360.blog/2022/09/12/policy-and-focus-moe-2023/

เอกสารอ้างอิง

  • กระทรวงศึกษาธิการ. (2564). ‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2565, จาก https://shorturl.asia/Lw2C
  • ศธ. 360 องศา. (2564). ‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2565, จาก https://shorturl.asia/LG7f6
  • ________. (2564). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2565, จาก https://moe360.blog/2022/09/12/policy-and-focus-moe-2023/