“วราวุธ ศิลปอาชา” มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน “พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงพอใจใน พม.”

นโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็นกรอบการทำงานของทุกคนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เป็นผู้นำ และเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกกลุ่มในการเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคมที่นำไปสู่หลักประกัน และความมั่นคงในชีวิต โดยมีการขับเคลื่อน 4 นโยบายสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

  1. นโยบายเด็กแรกเกิด และเด็กเล็ก จนถึงอายุ 3 ปี นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของชีวิต โดยสิ่งที่เราจะทำ และพัฒนา คือ สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองเด็กมากขึ้น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  2. บริหารจัดการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
  3. ยกระดับศูนย์อนุบาล พัฒนาเด็กเล็กชุมชน ใส่ใจคุณภาพการดูแลเด็กเล็ก
  4. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้เด็กได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง และพอเพียง

เอกสารอ้างอิง

รัฐบาลไทย (2566). “วราวุธ ศิลปอาชา” มอบนโยบายขับเคลื่อนงาน “พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงพอใจใน พม.”. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2567 จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72387