ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการมอบ “ความรู้” สู่ประชาชน

เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ 2566 ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีของขวัญสุดพิเศษให้กับประชาชน ด้วยโครงการ “Fix It Center”  ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยจิตอาสาอาชีวะทั่วไทย โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง” ได้เผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เตรียม “ขบวนคาราวานอาชีวะช่วยประชาชน” เพื่อให้บริการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแชมยานพาหนะ สำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 78 จุดทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สำคัญของชาวอาชีวะ ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ศธ. มอบผลการทำงาน ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ประชาชน โดยเฉพาะความรู้ สู่พี่น้องประชาชน เพื่อส่งมอบความสุขสู่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ประชาชน รวมทั้งครู และบุคลากร เป็น 7 ของขวัญสุดพิเศษ ดังนี้

  1. ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายอุดหนุนรายหัว ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ม.ปลาย และ ปวช. ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งใน – นอกระบบ โดยปรับต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2569 ซึ่งจะครอบคลุมค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อ วัสดุการสอน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ โดยปีสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึงร้อยละ 20 อีกทั้งค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ ทัศนศึกษา ฯลฯ ปีสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 อีกร้อยละ 30 รวมทั้งค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ตั้งแต่ปี 2566 และคงที่ในปีต่อ ๆ ไป สำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มให้ครบ 1 ชุด และเพิ่มเติมอีก 1 ชุด หากผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นับเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนครั้งใหญ่ในรอบกว่า 10 ปี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนกว่า 11.5 ล้านคน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ครอบครัว และเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
  2. โครงการโรงเรียนคุณภาพ มิติใหม่แห่งการเรียน ด้วยหลัก SQS คือ “S : Safety ปลอดภัย Q : Quality คุณภาพ S : Sharing แบ่งปันทรัพยากรการศึกษาร่วมกัน” ตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น” ซึ่งโรงเรียนคุณภาพ จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีครูครบชั้น ครบวิชา มีห้องเรียนปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อสร้างนักเรียนคุณภาพให้กับประเทศ สร้างครูคุณภาพให้กับห้องเรียน สร้างผู้บริหารคุณภาพให้กับโรงเรียน และสร้างโรงเรียนคุณภาพดี ๆ ให้กับชุมชนทั่วประเทศ ขณะที่นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพจะได้รับการพัฒนา 3 ทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
  3. Active Learning เพื่อให้เด็กไทยได้ “ฝึกคิด เรียนรู้ ลงมือทำจริง” เด็กทุกคนเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความถนัด สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการเรียนรู้ มีอิสระที่จะค้นคว้าหัวข้อที่อยากรู้ รูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่นี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ รักษาผลการเรียนรู้ได้อยู่คงทน และเก็บเป็นระบบความจำในระยะยาว เพราะเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้เรียน โดยครูจะไม่ได้แค่สอนหนังสือ แต่เปลี่ยนบทบาทไปเป็นพี่เลี้ยง สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทายด้วยวิธีหลากหลาย ที่สำคัญต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้
  4. MOE Safety Center “สถานศึกษาปลอดภัย” ปีที่ผ่านมามีนักเรียนกว่า 6,000 เคส ที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อสร้างความโปร่งใสในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนและครูมีความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดที่สร้างความปลอดภัยคือ 3 ป. คือ “ป้องกัน” 4 กลุ่มภัยใกล้ตัว, “ปลูกฝัง” ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต, “ปราบปราม” หมดปัญหาเดิม ไม่เพิ่มปัญหาใหม่ ที่สำคัญประชาชนทุกคนสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง คือแอปพลิเคชัน MOE Safety Center เว็บไซต์ MOESafetyCenter.com ไลน์ @MOESafetyCenter และสายด่วน โทร 02-126-6565
  5. ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน “จัดสรรมื้อคุณภาพส่งตรงจาก ศธ.” จะช่วยเพิ่มความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มมื้ออาหารคุณภาพให้เด็กไทยในครั้งนี้ ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 3,500 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนชั้นเด็กเล็กถึง ป.6 ทุกสังกัด ได้ทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยปรับตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้ นักเรียน 1 – 40 คน อัตรา 36 บาท/คน/วันนักเรียน 41 – 100 คน อัตรา 27 บาท/คน/วัน นักเรียน 101 – 120 คน อัตรา 24 บาท/คน/วัน และนักเรียน 121 คน ขึ้นไป อัตรา 22 บาท/คน/วัน
  6. “หลักสูตร EV ยานยนต์สมัยใหม่” พร้อมเปิดหลักสูตร EV ปั้นเด็กไทยเข้าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเดินหน้า ตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรม EV กับรถที่ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนา ยกระดับหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ปูพรมเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ระดับ ปวช. และ ปวส. ในสถานศึกษาอาชีวะ 51 แห่งทั่วประเทศ เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรของไทยให้พร้อมก้าวเป็นศูนย์กลางการผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ภายใน 5 ปี
  7. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคมที่ผ่านมา ศธ.จัดงาน “มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย” “Unlock a Better Life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า งานนี้ช่วยให้ครูที่มีหนี้สินสามารถปลดหนี้ผ่านบริการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้จาก 7 สถาบันการเงินชั้นนำ ที่มาให้คำปรึกษาด้านการเงินรายบุคคล ให้ความรู้ด้านการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ซึ่งช่วยปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 1.5 หมื่นราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 6 พันล้านบาท ช่วยให้ครูมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีความสุขในชีวิตและการสอน

เอกสารอ้างอิง

  • ศธ. 360 (2565). ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการมอบ “ความรู้” สู่ประชาชน. สืบค้น 2 มกราคม 2566, จาก : https://moe360.blog/2022/12/27/moe-happy-new-year-2566/