ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่

“ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่” คู่มือที่จะช่วยพ่อแม่และผู้ปกครอง เสริมสร้างความฉลาดในเด็กผ่านการเล่นหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความสนุกสนาน โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้าน และยังเป็นการใช้เวลาคุณภาพ ในการสร้างความผูกพันกับเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2559). ลูกฉลาด หัวไว เพราะความใส่ใจของพ่อแม่. กรุงเทพมหานคร : บริษัท        บิยอนต์ พับลิสชิ่ง จำกัด.