แนวดำเนินงานโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

แนวดำเนินงานโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา และพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มตามศักยภาพ

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2565). แนวดำเนินงานโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.