แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการ และการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

เอกสารแนวทางการพัฒนาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฉบับนี้ จัดทำขึ้น          เพื่อมุ่งหวังให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาปฐมวัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษา และครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2565). แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการ และการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.