พลเมืองดิจิตอลในเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคแห่งการศึกษาที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่หยุดนิ่ง มีรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เด็กวัยนี้จำเป็นต้องมีทักษะชีวิต เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เนื่องจากปัจจัยและความเสี่ยงในยุคดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ      เด็กปฐมวัย รวมถึงการสร้างโอกาสให้แก่เด็กปฐมวัยสู่การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลโดยมีครูและผู้ปกครองเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ ผ่านบทบาทการเป็นตัวอย่างที่ดี มีความสามารถในการคัดกรองสื่อที่มีคุณภาพ และมีทักษะ   ในการประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมของเด็กปฐมวัย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็ก จึงได้มีการพัฒนาสื่อดิจิทัล เทคโนโลยี เข้ามาปรับใช้ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็ก หรืออาจกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่และเด็ก หากเด็กไม่ได้รับการดูแลในการใช้สื่อผลกระทบที่ตามมาคือ เด็กจะเสพสื่อที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง การลอกเลียนแบบและการบริโภคนิยม

เอกสารอ้างอิง

  • วันศิริ นิลสุขขา, สุภาวดี โสภาวัจน์. (2565). พลเมืองดิจิตอลในเด็กปฐมวัย. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ, 9(2), 441-450.