รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึง การดูแลและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ไว้ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 ดังนี้

  • ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  • ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา (ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)ก่อนเข้ารับการศึกษา                    
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา

และ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา

  • ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา (ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) ก่อนเข้ารับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เอกสารอ้างอิง

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (6 เมษายน 2560). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก, หน้า 1 – 90.