พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัตินี้ เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ และหมายความรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ดังนั้น พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง 4 กระทรวงหลัก

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยได้รับการคุ้มครองและดูแล มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึงและเสมอภาค มีการส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการ บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

  • พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562. (30 เมษายน 2562). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก, หน้า
    1-28.