อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีการจัดทำขึ้นในปี พ.ศ.​2532 ซึ่งอนุสัญญาฯ นี้เป็นข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกถึง 196 ประเทศ โดยเป็นข้อตกลงสำคัญที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมกันเพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความคุ้มครองสิทธิเด็ก และหนังสืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเล่มนี้ จึงเป็นการรวบรวมคำอธิบายคำจำกัดความของคำว่าเด็ก สิทธิทั้งหมด และหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ สิทธิทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน มีความสำคัญเท่าเทียมกัน และไม่สามารถลิดรอนไปจากเด็กได้

เอกสารอ้างอิง