พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จะกล่าวถึงการคุ้มครองเด็ก กลไกและแนวทางในการคุ้มครองเด็ก รวมถึงบทบาท หน้าที่ การปฏิบัติต่อเด็กของผู้คุ้มครองเด็ก การสงเคราะห์เด็ก มาตรการในการคุ้มครองเด็ก รวมถึงหน่วยงาน และกองทุนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเด็ก

เอกสารอ้างอิง

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. (2 ตุลาคม 2546). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 ตอนที่ 95 ก, หน้า 1 – 33.
  • สำนักงานวิชาการและส่งเสริมวิชาการ 7. (2561). infographic พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546. สืบค้น 12 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://shorturl.asia/VW4L3