สรุปมติการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2563

ภาพ: การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2563

ที่มา : http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/4058

สรุปมติการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล และครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 – 2570

มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 – 2570 และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานำเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติตามขั้นตอนการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 – 2570 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับห้วงระยะเวลาของแผนเป็นปี พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาเริ่มต้นในการขับเคลื่อนแผนฯ และ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
 7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล

ภาพ: การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2563

ที่มา : http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/4229

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

 1. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ระดับต้นสังกัด เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดทำแผนปฏิบัติการฯ จำนวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะรวบรวมและติดตามการดำเนินงานตามแผนต่อไป ซึ่งจากการพิจารณาภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานที่ยังไม่ได้กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่หน่วยงานรับผิดชอบในแผนฯ โดยอาจจะต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อไป นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของบางหน่วยงานมีความสอดคล้องกับหลายยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปเพื่อให้แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 มีความครอบคลุม ครบถ้วน ตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 และการบรรยายให้ความรู้และแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 จาก 4 หน่วยงานหลัก คือ 1) กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระทรวงมหาดไทย 3) กระทรวงสาธารณสุข และ 4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคและ 1 จังหวัด รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
  1. ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย วันที่ 21 มิถุนายน 2565
  2. ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
  3. ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
  4. ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2565

รับชมคลิปวีดิโอ : แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ที่จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค

 1. ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย https://youtu.be/CIbio0J6c6U
 2. ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี https://youtu.be/Gsz0D_aJIkM
 3. ครั้งที่ 3 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://youtu.be/Mmpj6YLw_vY
 4. ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี https://youtu.be/VgncV51WZvk

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :

 1. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ดร.วิษณุ ชื่นชมทำแผนเสร็จใน 1 เดือนครอบคลุม-ทันเวลา ปลื้ม สกศ. รับภาระใหญ่ต้องเสริมอัตราข้าราชการ
 2. สกศ. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 6 คณะ ขับเคลื่อน BIG DATA – วิจัย – กฎหมาย – สื่อเร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย.
 3. แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570.

เอกสารอ้างอิง

 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2564). แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 – 2570.สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก : http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1903-file.pdf
 • สำนักงานเลขาสภาการศึกษา. (2563). เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ดร.วิษณุ ชื่นชมทำแผนเสร็จใน 1 เดือน ครอบคลุม-ทันเวลา ปลื้ม สกศ. รับภาระใหญ่ต้องเสริมอัตราข้าราชการ. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/4058
 • ______________. (2563). สกศ. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 6 คณะ ขับเคลื่อน BIG DATA – วิจัย กฎหมาย สื่อ  เร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัย. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/4229
 • ______________. (2565). แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/4785
 • OEC News สภาการศึกษา. (2565). แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 : เชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ _2. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก :  https://youtu.be/CIbio0J6c6U
 • ______________. แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 : อุดรธานี_สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ_2. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก :  https://youtu.be/Gsz0D_aJIkM
 • ______________. แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 _อยุธยา_กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก :  https://youtu.be/Mmpj6YLw_vY
 • ______________. แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 _สุราษฎร์ธานี_กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก :  https://youtu.be/VgncV51WZvk