สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2565

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565
พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting

1) ผลการพิจารณาการทบทวนคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทบทวนคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแนวทางการโอนคณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ 1) คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร
และ 3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 จากมติดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้นำเข้าหารือ
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้ความเห็นร่วมกันว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรพิจารณาภารกิจ
ของคณะอนุกรรมการ 3 คณะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หากภารกิจของคณะอนุกรรมการมีความสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยอาจบูรณาการการดำเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ สำหรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่มีภารกิจ
และหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ได้ รวมถึงไม่มีกฎหมายรองรับในการรับโอน จำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เพื่อไม่ให้ขัดต่อ
ข้อกฎหมาย และควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และการเสนอของบประมาณเพื่อสานต่องาน
ในระดับพื้นที่ได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบแนวทาง
การจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการระดับพื้นที่เพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเพื่อลงนามเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในลำดับถัดไป

2) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด (COVID-19)

มติที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณาให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป ตามที่คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัย
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ประกอบด้วย

3 เร่ง

1) เร่งกำหนด “การพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเป็นไปทั้งระบบจนเกิดผล

2) เร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุมทั่วถึง ผ่านทุกช่องทาง

3) เร่งค้นหา เยียวยา และพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาวะเปราะบาง ทั้งครอบครัว สถานสงเคราะห์ ให้ทันการณ์

3 ลด

1) ลดการใช้สื่อจอใสในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง รณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทุกฝ่าย และสังคมให้ชัดเจนว่า การใช้สื่อจอใสในเด็กปฐมวัยเป็นอันตราย ทำลายพัฒนาการของเด็กทุกด้าน

2) ลดความเครียดในเด็ก รณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทุกฝ่าย
และสังคมให้ชัดเจนว่าหลังโควิดต้องคืนความสุขแก่เด็ก เพื่อเป็นฐานของการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
เด็กไม่มีความสุขซึ่งยากจะมีการพัฒนา

3) ลดการใช้ความรุนแรงกับเด็ก รณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทุกฝ่าย และสังคมให้ชัดเจนว่าการใช้ความรุนแรงไม่อาจปรับพฤติกรรมใด ๆ ได้ หากแต่จะสร้างปัญหา
ในจิตใจของเด็กต่อเนื่องในระยะยาวและกระทบต่อพัฒนาการทุกด้าน

3 เพิ่ม

1) เพิ่มกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่สูญเสียไป ฟื้นฟูศักยภาพทุกมิติของเด็กตาม “หลักการปฐมวัย” โดยเฉพาะเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพิ่มการอ่านนิทาน เพิ่มการเล่น

2) เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า รวมถึงทรัพยากรทั้งปวง เพิ่มของเล่น หนังสือเด็ก เพิ่มพื้นที่ในการเล่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่ครอบครัว เพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (capacity building)

3) เพิ่มศักยภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น และกลไกระดับพื้นที่ เช่น
คณะอนุกรรมการปฐมวัยระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ฯลฯ
เพื่อให้สามารถดูแลสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และระบบนิเวศเพื่อการฟื้นฟูเด็กปฐมวัย ผ่านการ
เสริมพลังครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเครือข่ายชุมชน

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด (COVID-19) “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ต่อไป

รับชมคลิปวีดิโอ

คณะกรรมการปฐมวัยระดับชาติหนุนแคมเปญ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม – ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กหลังโควิด”

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

1. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565 https://www.moe.go.th/360-early-childhood-3/

2. อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปักหมุดกลยุทธ์ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เดินเกมรุกแถลงข่าว สร้างเครือข่ายฟื้นฟูการเรียนรู้หลังโควิด https://ecd.onec.go.th/news/update/3114/

3. คณะอนุกรรมการบูรณาการฯ ชูไอเดียตั้งวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย https://ecd.onec.go.th/news/update/1912/

4. การแถลงข่าวและประชุมภาคีเครือข่าย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย https://shorturl.asia/albMg

เอกสารอ้างอิง

ข่าวสภาการศึกษา (2566). อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปักหมุดกลยุทธ์ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เดินเกมรุกแถลงข่าวสร้างเครือข่ายฟื้นฟูการเรียนรู้หลังโควิด. สืบค้น 15 มีนาคม 2566, จาก  https://www.facebook.com/photo/?fbid=680212467440475&set=pcb.680221674106221

ปฐมวัยไทยแลนด์. (2565). คณะอนุกรรมการบูรณาการฯ ชูไอเดียตั้งวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย.  สืบค้น 15 มีนาคม 2566, จาก https://ecd.onec.go.th/news/update/1912/

_____________. (2566). อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปักหมุดกลยุทธ์ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เดินเกมรุกแถลงข่าว สร้างเครือข่ายฟื้นฟูการเรียนรู้หลังโควิด.  สืบค้น 15 มีนาคม 2566, จาก https://ecd.onec.go.th/news/update/1912/

พบพร ผดุงพล (2565). ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565. สืบค้น 15 มีนาคม 2566, จาก : https://www.moe.go.th/360-early-childhood-3/

สำนักข่าวไทย (2565). “วิษณุ-คุณหญิงกัลยา” ประชุมนำทีม คกก.ปฐมวัยระดับชาติ หนุนแคมเปญ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม”ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กหลังโควิด-19. สืบค้น 15 มีนาคม 2566, จาก : https://tna.mcot.net/social-1081867

OEC News สภาการศึกษา. (2565). คณะกรรมการปฐมวัยระดับชาติหนุนแคมเปญ 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม – ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กหลังโควิด. สืบค้น 15 มีนาคม 2566, จาก : https://youtu.be/Hsqvn2l2K7E

__________. (2566). การแถลงข่าวและประชุมภาคีเครือข่าย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย. สืบค้น 15 มีนาคม 2566, จาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=541070198159569&set=a.439916994941557