สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting

เรื่องสืบเนื่อง

1. การดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

            มติที่ประชุม

1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

2) ประธานกรรมการให้รับข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

     2.1) มอบหมายให้กรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดส่งรายละเอียดกรอบงบประมาณการดำเนินงานเดิมให้ฝ่ายเลขานุการ

     2.2) มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงบประมาณ หรืองบกลาง เพื่อมาใช้ดำเนินการตามภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ

3) ทบทวนองค์ประกอบโครงสร้างคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ

4) เห็นควรมอบฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการทบทวนการดำเนินการภายใต้องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความครบถ้วน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

1) กรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จัดส่งรายละเอียดกรอบงบประมาณการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติเดิมให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อใช้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณต่อไป

2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอต่อสำนักงบประมาณ เพื่อมาใช้ดำเนินการตามภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ

2. การดำเนินงานข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด (COVID-19) “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม”

มติที่ประชุม

1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยรับทราบผลการดำเนินงานข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด (COVID-19) “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม”

2) ให้ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด (COVID-19) “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3) มอบสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด (COVID-19) “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นวาระแห่งชาติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์โควิด (COVID-19) “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีต่อไป

เรื่องเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (เดิม) และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 (มาตรา 10)

            มติที่ประชุม                

1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

1.1) รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหา

1.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

1.3) ให้มีคณะกรรมการสรรหาที่เห็นหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ประกอบด้วย (1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (5) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (6) กรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบหกคน ด้านละสองคน จากนั้นเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมอบหมายสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการ

            2) ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาศึกษาแนวทางเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการปรับหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมติที่ประชุม และได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

  • อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปรับโฟกัส “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤต
    https://ecd.onec.go.th/news/update/7981/

เอกสารอ้างอิง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2567). รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 1 ธันวาคม 2566. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567 จาก  https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/12006

ข่าวสภาการศึกษา (2566). อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปักหมุดกลยุทธ์ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เดินเกมรุกแถลงข่าวสร้างเครือข่ายฟื้นฟูการเรียนรู้หลังโควิด. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก  https://www.facebook.com/photo/?fbid=680212467440475&set=pcb.680221674106221

ข่าวสภาการศึกษา. (2567). อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปรับโฟกัส “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤต. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก

https://www.facebook.com/photo/?fbid=910058987789154&set=pcb.910061074455612

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2567). ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย.  สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/5488

______. (2567). ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, http://backoffice.onec.go.th/uploaded2/Newscareer/
202312/20231220_Ann_Doc01.pdf

______. (2567). เอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข ๑ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, http://backoffice.onec.go.th/uploaded2/Newscareer/202312/20231220_Ann_Doc02.pdf

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.). (2560). พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก https://siythailand.org/wp-content/uploads/2020/10/law_th_20172507204615_1.pdf

วรรณวนัช สว่างแจ้ง. (มมป.). กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1895&filename=index

ราชกิจจานุเบกษา. (2560). พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/063/1.PDF

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). รายงานประจำปี 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จากhttps://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/2055-file.pdf?fbclid=IwAR0yOHlVoqOSaXlokg
R6wFK7k73RX2sdqhsC3iQPriSy7CF3sKhKgZd7w20

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย. (2566). ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย, สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก http://backoffice.onec.go.th/uploaded2/Newscareer/202312/20231220_Ann_Doc01.pdf