สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting 

1) การแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณาภารกิจของคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร และ 3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อโอนภารกิจมาอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษา วิเคราะห์ภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 3 คณะ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 3 คณะ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพิจารณา

มติที่ประชุม : คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน : เลขาธิการสภาการศึกษาได้แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 134/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 

2) การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย

            เนื่องจากคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อมาสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคณะทำงานฯ มีหน้าที่ และอำนาจในการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ คัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถพิเศษ และเสนอแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัยให้คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพิจารณา 

มติที่ประชุม : คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน : เลขาธิการสภาการศึกษาได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 135/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจแววความสามารถพิเศษของเด็กปฐมวัย ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้ทุกท่านทราบเรียบร้อยแล้ว

3) การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย”

เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ
2) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยของประเทศ 3) นำเสนอและเผยแพร่การสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมที่มีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัยได้ 4) ส่งเสริม พัฒนา และเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 400 คนต่อวัน ประกอบด้วย ครูปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษานิเทศก์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาจารย์ในสถาบันผลิต และพัฒนาครูปฐมวัย นิสิต นักศึกษา
พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีมติเห็นชอบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยให้นำผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในการนำ Box Set “รู้ใจวัยจิ๋ว” คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคโควิด – 19 มาเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย” เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และบริษัท เอดูเคชั่น เซอร์วิส แอนด์ เทรนนิ่ง เอเจนซี จำกัด (ESTA) ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและการเสวนาทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการได้ตลอดงาน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในงานเป็นจำนวน 430 คนต่อวัน และผู้เข้ารับชมผ่านการถ่ายทอดสดทุกช่องทาง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 79,522 คน

รับชมคลิปวีดิโอ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

  1. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2565 https://www.moe.go.th/360-early-childhood-3/
  2. สกศ. จัดเวทีวิชาการระดับชาติ ผนึกเครือข่ายหนุนไอเดีย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5329
  3. เวทีวิชาการระดับชาติวันที่สอง สกศ. จับมือเครือข่ายดูแลเด็กปฐมวัยรอบด้าน หนุนใช้นวัตกรรมสร้างประสบการณ์ Play-based learning http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5331
  4. คุณหญิงกัลยา ถกซูเปอร์บอร์ดปฐมวัย รวมพลังเครือข่ายแสดงนวัตกรรม ในงานประชุมระดับชาติ 24-25 ส.ค. นี้  http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5304
  5. สกศ. ผนึกเครือข่ายจัดประชุมระดับชาติ “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์” ชูไอเดีย Play-Based Learning พัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านนวัตกรรม  https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5262
  6. สกศ. ถกเข้มแผนปรับโอนภารกิจคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยอย่างมีคุณภาพ https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5244
  7. สกศ.ถกเข้มบูรณาการข้อมูลเชื่อมนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5208

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2567). คุณหญิงกัลยา ถกซูเปอร์บอร์ดปฐมวัย รวมพลังเครือข่ายแสดงนวัตกรรมในงานประชุมระดับชาติ ๒๔-๒๕ ส.ค. นี้. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567 จากhttp://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5304

ข่าวสภาการศึกษา. (2567). อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปรับโฟกัส “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤต. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=910058987789154&set=pcb.910061074455612

ข่าวสภาการศึกษา. (2566). สกศ. จัดเวทีวิชาการระดับชาติ ผนึกเครือข่ายหนุนไอเดีย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก  http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5329

ข่าวสภาการศึกษา. (2566). เวทีวิชาการระดับชาติวันที่สอง สกศ. จับมือเครือข่ายดูแลเด็กปฐมวัยรอบด้าน หนุนใช้นวัตกรรมสร้างประสบการณ์ Play-based learning. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก  http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5331

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). คุณหญิงกัลยา ถกซูเปอร์บอร์ดปฐมวัย รวมพลังเครือข่ายแสดงนวัตกรรมในงานประชุมระดับชาติ 24-25 ส.ค. นี้. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5304

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2566). สกศ. ผนึกเครือข่ายจัดประชุมระดับชาติ “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์” ชูไอเดีย Play-Based Learning พัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5262

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). สกศ. ถกเข้มแผนปรับโอนภารกิจคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยอย่างมีคุณภาพ. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5244

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2566). สกศ.ถกเข้มบูรณาการข้อมูลเชื่อมนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย.สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2567, จาก https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5208