สรุปมติการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2564

ภาพ: การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2564

ที่มา: http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/4642

สรุปมติการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting

มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มติที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีมติเห็นชอบให้เสนอมาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่ยังไม่แน่นอน ลดความเครียดและผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาว

ภาพ: การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2564

ที่มา: http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/4642

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

  1. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสนอเรื่องไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) และได้มีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณามาตรการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว                  
  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณามาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณามาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำไปดำเนินการปรับใช้ตามที่เห็นสมควร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  1. หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
  2. รายละเอียดมาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  3. มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :

  1. มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. ซูเปอร์บอร์ดปฐมวัย ชงด่วน ศบค. ห้ามจัดสอบอนุบาลขึ้น ป.1 เด็ดขาดสตาร์ทปี 65

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ. (2564). มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก :  https://shorturl.asia/k10gj
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2563). รายละเอียดมาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. สืบค้น 20 ธันวาคม 2565, จาก :  https://opec.go.th/wp-content/uploads/2021/12/1.1.pdf
  • __________ . ซูเปอร์บอร์ดปฐมวัย ชงด่วน ศบค.ห้ามจัดสอบอนุบาลขึ้น ป.1 เด็ดขาดสตาร์ทปี 65. สืบค้น 20 ธันวาคม2565, http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/4642