คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน   การดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถเข้าใจรายละเอียดและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถเป็นหลักประกันให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย อย่างทั่วถึง

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา. (2563). คำอธิบายพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเลฟเว่น สตาร์ อินเตอร์เทรด.
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย. สืบค้น 12 พฤศจิกายน 2565, จาก : http://www.onec.go.th/th.php/page/category/CAT0001189